top of page

Sat, 26 Nov

|

Llanarthne

Roots & Radicles (7)

Croeso i Gymru! Join us for our next Roots & Radicles in beautiful Carmarthenshire, where we’ll meet some of the fantastic team at the National Botanic Garden of Wales.

Registration is Closed
See other events
Roots & Radicles  (7)
Roots & Radicles  (7)

Time & Location

26 Nov 2022, 11:00 – 14:00 GMT

Llanarthne, Middleton Hall, Llanarthne SA32 8HN, UK

Guests

About the event

We'll be joined by the brilliant Elinor James, who looks after the Boulder Garden, and there'll be talks from NBGW’s Science Officer, Dr Kevin McGinn, on the exciting yet challenging establishment of a Welsh seedbank, and from propagator Carly Green on the conservation of rare Welsh natives.

Through this distinctly Cymric focus we’ll explore the primal relationship between plants and place, pushing us to consider the interconnectivity of landscape and national heritage. What do we mean by ‘native’ plants, and why should effort be put into conserving them? What role does a seedbank play, and what challenges lie in its upkeep? We’ll be unpacking these themes and more in our talks and on our exploration around the Gardens. As always, questions and comments from all will be very welcome. And as ever this is also just a chance to meet and chat with fellow YPS members in a wonderful horticultural setting!

Founded in 2000 as a special project for the new millennium, The National Botanic Garden of Wales is packed with every feature you can imagine, plus a few more, from the giant glasshouses and themed gardens, to its ‘necklace of lakes’, arboretum, broadwalk, art installations, science and education areas, and a recently planted collection of Welsh apples. It sits within the 400 acres of Waun Las National Nature Reserve; an amazing landscape of atmospheric woodlands, meadows, waterfalls and cascades, so do stay after the event to have a wander. We plan to be outside for parts of this event, so make sure you wear suitable clothes and shoes. It’s Wales, and it’s November, so chances are it could be wet…

The Young Propagators Society was formed in 2020. Our mission is to aid the dissemination of propagation knowledge through the generations; to encourage more young horticulturalists into propagation and nursery roles; and to inspire learning of all areas of the natural world. We want everyone to be able to access these events and as such, tickets to this event (including access to the Gardens!) are free, but donations are always welcome to help support our work.

Places for this event are limited so do be quick!

----

Croeso i Gymru! Ymunwch â ni ar gyfer ddigywddiad nesaf Roots & Radicles yn Sir Gaerfyrddin hardd, lle byddwn yn cwrdd â rhai o dîm gwych Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Yn ymuno â ni fydd gwarchodwr bedigendig Ardd y Chlogfaen El James @stonesncones, a bydd sgyrsiau gan Swyddog Gwyddoniaeth GFGC, Dr Kevin McGinn, a fydd yn bwyllo ar gyffro (ac ar y heriau) o sefydlu banc hadau Cymreig, ac o o lluosogwr Carly Green ar gadwraeth brodorion Cymreig prin.

Trwy’r ffocws Cymric unigryw hwn byddwn yn archwilio’r berthynas gysefin rhwng planhigion a lle, i’n gwthio i ystyried rhyng-gysylltedd tirwedd â threftadaeth genedlaethol. Beth yw ystyr planhigion ‘brodorol’, a pham y dylid ymdrechu i’w gwarchod? Pa rôl y mae banc hadau yn ei chwarae, a pha heriau sydd o ran ei gynnal? Byddwn yn dadbacio’r themâu hyn a mwy trwy gydol ein sgyrsiau, a tra fyddwn yn harcwhilio y Gerddi. Bydd croeso mawr i gwestiynau a sylwadau gan bawb. Ac fel arfer, dyma gyfle hefyd i gwrdd a sgwrsio gyda chyd-aelodau GTI mewn lleoliad garddwriaethol bendigedig!

Wedi’i sefydlu yn 2000 fel prosiect arbennig ar gyfer y mileniwm newydd, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn llawn dop o bob nodwedd y gallwch ei ddychmygu ac ychydig mwy, o’r tai gwydr anferth a’r gerddi thematig, i’w ‘mwclis o lynnoedd’, arboretum, llwybr llydan, gosodiadau celf, ardaloedd gwyddoniaeth ac addysg, a chasgliad o afalau Cymreig a blannwyd yn ddiweddar. Mae wedi’ sefydlu o fewn 400 erw y Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las; tirwedd anhygoel o goetiroedd, dolydd a rhaeadrau atmosfferig, felly arhoswch ar ôl y digwyddiad i grwydro. Rydyn ni'n bwriadu bod y tu allan ar adegau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas. Cymry yw hwn, a mis Tachwedd, felly mae’n debygol y gallai fod yn wlyb…

Ffurfiwyd Cymdeithas y Propagators Ifanc yn 2020. Ein cenhadaeth yw helpu i ledaenu gwybodaeth am lluosogi trwy'r cenedlaethau; i annog mwy o arddwriaethwyr ifanc tuag at rolau lluosogi a meithrinfa, ac i ysbrydoli addysg o bob rhan o'r byd naturiol. Rydym am i bawb allu cael mynediad i’r digwyddiadau hyn, a felly mae tocynnau i’r ddigwyddiad hwn (gan gynnwys mynediad i’r Gerddi!) AM DDIM, ond croesewir bob wrth gwrs gyfraniadau i helpu i gefnogi ein gwaith.

Mae lleoedd ar gyfer y digwyddiad hwn yn gyfyngedig - felly byddwch yn gyflym!

Please note that unfortunately as there will be non-Welsh speakers present, this event is to take place primarily in English.

Image header: photo credit Natasha de Vere & Col Ford

Share this event

bottom of page